Winkelwagen winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Totalgimmicks.nl

Algemene leveringsvoorwaarden Totalgimmicks.nl

1. Definities
1.1 Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld op papier of elektronisch via de website: www.Totalgimmicks.nl.
1.2 Totalgimmicks.nl: Totalgimmicks.nl gevestigd en kantoor houdend in Wijchen, Totalgimmicks.nl van de algemene leveringsvoorwaarden.
1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die met Totalgimmicks.nl een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
1.4 Producten: alle roerende zaken, werkzaamheden, diensten of andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Totalgimmicks.nl en de klant.

2. Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en andere rechtshandeling, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, tussen Totalgimmicks.nl, tevens handelend onder de namen: Lightgimmicks.nl BV, Soundgimmicks.nl en Confettigimmicks.nl, hierna te noemen Totalgimmicks.nl en de klant waarop Totalgimmicks.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten die Totalgimmicks.nl geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant doorlevert, alsmede op producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandelingen opdracht van Totalgimmicks.nl door een derde aan klant worden geleverd.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Totalgimmicks.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Totalgimmicks.nl wijst uitdrukkelijk de toepassing van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klant van de hand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.6 Indien en zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Totalgimmicks.nl en klant zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle door Totalgimmicks.nl gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Totalgimmicks.nl is slechts aan offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 Totalgimmicks.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Totalgimmicks.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Totalgimmicks.nl anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Totalgimmicks.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Overeenkomsten
4.1 Overeenkomsten komen alleen tot stand doordat Totalgimmicks.nl een door klant getekende en geretourneerde offerte of toegestuurde e-mail, aanvaardt, dan wel op het moment dat Totalgimmicks.nl tot uitvoering van een opdracht over gaat.
4.2 Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3 Overeenkomsten zijn niet overdraagbaar. Verkoop, verhuur of overdracht door klant van enig recht uit een met Totalgimmicks.nl gesloten overeenkomst en alle producten waarop zij van toepassing is, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Totalgimmicks.nl.

5. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud.
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Totalgimmicks.nl. Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.2 Indien klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van klant nadat Totalgimmicks.nl hem daarvan op de hoogte heeft gesteld. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5.3 Komen Totalgimmicks.nl en klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging volgens de door Totalgimmicks.nl bij het sluiten van de overeenkomst aan klant medegedeelde condities. Totalgimmicks.nl behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5.4 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Totalgimmicks.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.5 Indien Totalgimmicks.nl gegevens behoeft van klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze aan Totalgimmicks.nl ter beschikking heeft gesteld.
5.6 Indien Totalgimmicks.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient klant Totalgimmicks.nl schriftelijk ingebreke te stellen.
5.7 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door klant aan te wijzen derden worden gebracht.
5.8 Klant dient alle geleverde producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
5.9 Alle aan klant geleverde producten blijven eigendom van Totalgimmicks.nl, totdat klant alle bedragen die hij aan Totalgimmicks.nl verschuldigd is vanwege door Totalgimmicks.nl geleverde producten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten.

6. Prijzen en tarieven
6.1 Alle door Totalgimmicks.nl vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s (€), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
6.2 Alle door Totalgimmicks.nl vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, transport en afleveringskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en/of op website anders is vermeld.
6.3 Indien Totalgimmicks.nl met klant bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Totalgimmicks.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Dit is onder andere mogelijk in geval van wijzigingen in valutakoersen, belastingentarieven, invoerheffingen, transportkosten en/of douanerechten.
6.4 Totalgimmicks.nl behoud zich het recht voor te werken met een kredietbeperkingstoeslag.

7. Betaling
7.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden bij vooruitbetaling.
7.2 Klant dient de facturen van Totalgimmicks.nl te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien geen betalingstermijn is aangegeven geldt een betalingstermijn van 5 dagen na factuurdatum, op een door Totalgimmicks.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
7.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Enig beroep op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Totalgimmicks.nl is verstrekt.
7.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
7.5 Indien klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Totalgimmicks.nl de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten verschuldigd. De hoogte van de kosten bedraagt minimaal 15%, onverminderd het recht van Totalgimmicks.nl om de werkelijke kosten te vorderen.
7.6 Totalgimmicks.nl is te allen tijde gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen.
7.7 In geval van faillissement, surseance van betaling, curatele of enig verlies van zeggenschap over bedrijfsmiddelen, zijn de vorderingen van Totalgimmicks.nl en de verplichtingen van klant jegens Totalgimmicks.nl onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Totalgimmicks.nl heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.9 Totalgimmicks.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
7.10 Totalgimmicks.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Garanties
8.1 Totalgimmicks.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Totalgimmicks.nl
8.3 De onder 1. genoemde garantie is gelijk aan de door de producent gehanteerde garantietermijn.
8.4 Totalgimmicks.nl verschaft klant een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs/factuur als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, dient klant onmiddellijk en wel binnen twee dagen schriftelijk, per fax of e-mail Totalgimmicks.nl hiervan op de hoogte te stellen. Totalgimmicks.nl zal dan klant inlichten over de te nemen stappen.
8.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Totalgimmicks.nl, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Totalgimmicks.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade of andere vorm van directe of indirecte schade.

 


9. Bezwaren en reclames
9.1 Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 dagen na levering schriftelijk, per fax of e-mail aan Totalgimmicks.nl te worden gemeld. Wenst klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Totalgimmicks.nl en op de wijze zoals door Totalgimmicks.nl aangegeven. De kosten voor retournering zijn voor rekening van klant, tenzij na beoordeling door Totalgimmicks.nl de reclame gerechtvaardigd is in welk geval de retourneringskosten voor rekening van Totalgimmicks.nl komen.
9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient klant binnen 5 dagen na levering, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Totalgimmicks.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Totalgimmicks.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
9.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Totalgimmicks.nl en op de wijze zoals Totalgimmicks.nl aangegeven.

10. Intellectuele eigendom en auteursrechten
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van producten alsmede ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding op of uitvoering van de overeenkomst tussen Totalgimmicks.nl en klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Totalgimmicks.nl of diens leveranciers. De levering van producten strekt niet tot overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
10.2 Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de producten en resultaten voor de overeengekomen doelstellingen. Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de bepalingen zoals deze zijn neergelegd in deze voorwaarden of anderszins aan klant is opgelegd.
10.3 Klant zal niet zonder schriftelijke toestemming van Totalgimmicks.nl de producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, kopiëren, veranderen, reproduceren of aan een derde beschikbaar stellen. Bij overtreding hiervan verbeurt klant een boete van
10.4 € 50.000,= per overtreding, onverminderd het recht van Totalgimmicks.nl alle lopende contracten te ontbinden en schadevergoeding c.q. winstderving te vorderen.
10.5 Klant zal aanduidingen van Totalgimmicks.nl of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Totalgimmicks.nl.
10.6 Totalgimmicks.nl staat ervoor in dat zij gerechtigd is de in deze voorwaarden genoemde gebruiksrechten aan klant te verstrekken en vrijwaart klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover producten zijn gewijzigd en/of deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatste geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Totalgimmicks.nl geleverde producten.

11. Verstrekking gegevens door klant
11.1 Klant zal Totalgimmicks.nl steeds tijdig en volledig voorzien van de door Totalgimmicks.nl verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor levering van producten.
11.2 Klant staat ervoor in dat de in het vorige lid genoemde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de genoemde informatie Totalgimmicks.nl te verstrekken ten behoeve van de levering van producten.
11.3 Klant vrijwaart Totalgimmicks.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.4 Indien klant aan Totalgimmicks.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert klant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
11.5 Indien klant gegevens verstrekt die kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens, staat klant ervoor in dat ter zake van die gegevens is voldaan aan de op dat moment geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat gebruik en de bewerking ervan Totalgimmicks.nl eveneens is toegestaan. Klant vrijwaart Totalgimmicks.nl tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

12. Geheimhouding
12.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede de door hen bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
12.2 Informatie geldt als vertrouwelijk indien deze door één der partijen zodanig is aangeduid.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien door Totalgimmicks.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Totalgimmicks.nl jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
13.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Totalgimmicks.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Totalgimmicks.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, omzetverlies of schade aan lichaam, kleding en of andere materialen door glow- en alle andere producten die door Totalgimmicks.nl zijn geleverd.
13.3 Totalgimmicks.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door loszittende en of afgebroken cq geknapte onderdelen.
13.4 Totalgimmicks.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van producten waardoor giftige stoffen vrijkomen.
13.5 Totalgimmicks.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontploffingsgevaar/schade ontstaan door de in haar producten aanwezige batterijen.
13.6 Onverminderd het bovenstaande is Totalgimmicks.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door klant.

14. Monsters en modellen
14.1 Indien door Totalgimmicks.nl een model of monster is getoond of verstrekt aan klant, dan dient dit slechts te gelden als een aanduiding. Getoond monster of model kan derhalve afwijken.
14.2 De door Totalgimmicks.nl opgegeven maten, kleuren, kwaliteitgewichten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend.
14.3 Totalgimmicks.nl is bereid een kosteloos monster of model aan klant toe te sturen. De verzendkosten komen echter voor rekening van klant.

15. Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop Totalgimmicks.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Totalgimmicks.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen worden onder andere doch niet uitsluitend werkstakingen in het bedrijf van Totalgimmicks.nl, producent of enige instantie waarvan Totalgimmicks.nl afhankelijk is voor levering aan klant, en vertraging van (zee)transport door weersomstandigheden of vertraging door natuurrampen en/of een “code rood”status bij inklaring.
15.3 Totalgimmicks.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt Totalgimmicks.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5 Voorzoveel Totalgimmicks.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Totalgimmicks.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

16. Opschorting, ontbinding en beëindiging
16.1 Totalgimmicks.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Totalgimmicks.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen, hieronder begrepen doch niet uitsluitend het verlenen van een voorlopige of definitieve surséance van betaling, het faillissement van klant, de omstandigheid dat er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van klant of indien de onderneming van klant wordt geliquideerd, beëindigd of vervreemd. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
16.2 Voorts is Totalgimmicks.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen Totalgimmicks.nl op klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Totalgimmicks.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.4 Direct na ontbinding van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt klant het gebruik van ter beschikking gestelde producten en retourneert klant alle exemplaren als ook documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan klant ter beschikking zijn gesteld. Voor iedere dag van het niet naleven van deze bepaling is klant aan Totalgimmicks.nl een boete verschuldigd van €150,00 per dag.
16.5 Opzegging van de overeenkomst door klant ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Totalgimmicks.nl geleverde alsook door Totalgimmicks.nl reeds ingekochte producten die op basis van een getekende offerte of bestelling zij besteld of op voorraad worden gehouden voor de klant.
16.6 Totalgimmicks.nl behoudt steeds het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.

17. Meerwerk
17.1 Indien in overleg met Totalgimmicks.nl wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Totalgimmicks.nl en klant, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die op het moment van uitvoering aan klant in rekening worden gebracht.

 

 

 

18. Geschillen
18.1 De rechter in de vestigingsplaats van Totalgimmicks.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Totalgimmicks.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. Toepasselijk recht
19.1 Op elke overeenkomst tussen Totalgimmicks.nl en klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
19.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
19.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem op 18 maart 2011.